OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej zwane OWG) stanowią zobowiązanie Producenta, firmy: KE Trade s.c., ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica, NIP  7712913858, VAT UE: PL 7712913858 (zwanej dalej jako Producentem lub Gwarantem) do udzielenia okazicielowi dowodu zakupu  (zwanego dalej Klientem, Kupującym) GWARANCJI na zakupione Produkty wyprodukowane przez Gwaranta, na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

1.2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1.3 Gwarancja Producenta obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Okres Gwarancji liczony jest od daty zakupu Produktu i wynosi 24 miesiące dla Klientów o statusie Konsumenta i 12 miesięcy dla pozostałych. Wady urządzenia, zgłoszone Producentowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.

1.5 Zgodnie z niniejszymi OWG, Gwarant udziela Klientowi gwarancji na wszystkie produkowane przez siebie Produkty pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi, informacji handlowej lub odrębnych ustaleniach pisemnych.

1.6 Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Klienci, którzy nabyli produkt bezpośrednio od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać pisemnie u właściwego Sprzedawcy produktu.

1.7 Gwarancja może zostać udzielona Kupującemu jedynie na podstawie przedłożonego dowodu zakupu z czytelną datą wystawienia tego dokumentu.

1.8 Gwarancją objęte są Produkty za które nastąpiło uregulowanie należności.

2 ZAKRES GWARANCJI

2.1 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w okresie trwania gwarancji, Gwarant zobowiązuje się w pierwszej kolejności bezpłatnie dostarczyć części zamienne, a dalej samemu naprawić wadliwy Produkt. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego Produktu, zobowiązuje się do wymiany Produktu na wolny od wad.

2.2 Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany Produkt nie jest już produkowany albo nie jest już dostępny w tej samej wersji, Producent jest upoważniony do zastąpienia go podobnym produktem o nie gorszych parametrach.

2.3 W przypadku dostarczania części zamiennych lub wymiany Produktu na nowy, gwarancja nie obejmuje czynności związanych z montażem i regulacją jego parametrów.

2.4 Z tytułu gwarancji Klientowi ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu.

2.5 Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie obowiązywania Gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

– czynników zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, zalania, nadmierna wilgoć, nadmierne zabrudzenia itp.

– wadliwego montażu i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

– użytkowania i przechowywania Produktu niezgodne ze specyfikacją Produktu, instrukcją obsługi, zaleceniami  (np. narażenie na działanie warunków atmosferycznych, brak konserwacji itp.).

– uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami Producenta akcesoriów i materiałów.

– uszkodzeń będących następstwem zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (powódź, pożar itp.)

2.6 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

3 UTRATA GWARANCJI

3.1 Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję i modyfikację Produktu oraz następstw nieuprawnionych napraw.

4 ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

4.1 Bezpośrednie zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Klienci, którzy nabyli produkt bezpośrednio od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać pisemnie u właściwego Sprzedawcy produktu.

4.2 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

– zachowania formy pisemnej zgłoszenia i wysłania go:

  • w przypadku zgłoszenia bezpośrednio do Gwaranta, na adres poczty elektronicznej: karandeli.contact@gmail.com lub skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie stronie Producenta: www.karandeli.com (www.karandeli.pl). Możliwe pozostaje także wysłanie zgłoszenia w formie poczty tradycyjnej na adres: KE Trade s.c., ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica,
  • w przypadku zgłoszenia kierowanego do Sprzedawcy, na wykazane przez niego dane kontaktowe,

– zawarcia w zgłoszeniu opisu zawierającego: dane Klienta, nazwę towaru, datę zgłoszenia, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu,

– okazania oryginału dowodu zakupu reklamowanego Produktu z czytelną datą wystawienia tego dokumentu,

4.3 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

4.4 Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

4.5 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Producenta w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zasadności roszczeń.

4.6 Gwarant przed podjęciem decyzji co do uwzględnienia reklamacji może zażądać od Klienta udzielenia dodatkowych informacji w celu rozpoznania wady Produktu i form jej zniwelowania. W takim wypadku termin rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego może zostać wydłużony o czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta.

4.7 W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 30 dni. W przypadku wystąpienia konieczności odesłania wadliwego produktu do Gwaranta, wykonanie świadczenia gwarancyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu lub jego części.

4.8 W przypadku Produktu nietypowego, wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania danych części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

4.9 Jeżeli w trakcie procedowania zgłoszenia gwarancyjnego nastąpi wymóg dostarczenia reklamowanego Produktu do Producenta, za adres zwrotu rozumie się adres siedziby producenta:  KE Trade s.c., ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica lub inny adres serwisu wskazany uprzednio przez Producenta.  Jeżeli zaś ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

4.10 Za prawidłowe opakowanie, zabezpieczenie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący.

4.11 Przy wymogu dostarczenia reklamowanego Produktu do Producenta, Klient o statusie Konsumenta ma prawo  dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt Gwaranta do miejsca wskazanego w procedurze gwarancyjnej lub miejsca wydania towaru. W przypadku pozostałych Klientów koszt ten spoczywa na nich.

4.11 Wymienione wadliwe produkty lub części przechodzą na własność Gwaranta.

4.12 W przypadku nieuznania reklamacji, Produkt odesłany uprzednio do Gwaranta zostanie oddany do dyspozycji Klientowi.

4.13 Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących Produktów po wprowadzeniu na rynek ich nowszych wersji.

4.14 Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

4.15 W przypadku niezgodności ocen dotyczących wystąpienia bądź nie wystąpienia wady, strony mogą się odwołać do oceny powołanego za obopólnym porozumieniem rzeczoznawcy lub jednostki badawczej. Koszty ekspertyzy zostaną rozliczone wedle uzgodnień pomiędzy Producentem, a Klientem.

4.16 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.