Regulamin Strony – Warunki korzystania ze strony KARANDELI.COM / KARANDELI.PL

1. INFORMACJA OGÓLNA

1.1 Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: WWW.KARANDELI.COM / WWW.KARANDELI.PL. Korzystanie z niej jest zatem jednoznaczne z akceptacją wykazanych poniżej postanowień.

1.2 Właścicielem niniejszej strony internetowej widniejącej pod adresem internetowym: WWW.KARANDELI.COM / WWW.KARANDELI.PL (zwanej dalej jako: Strona) jest firma KE Trade s.c. posiadająca właściwy sobie adres miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji: ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica, NIP 7712913858, adres poczty elektronicznej: karandeli.contact@gmail.com (zwanej dalej jako: Administrator, Producent lub Właściciel).

2. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

2.1 Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i za jej pośrednictwem nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży (zarówno wyświetlane reklamy, katalogi, ceny, grafiki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie/propozycja do zawarcia właściwej umowy, a zatem treść przedstawiona na Stronie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić jedynie w następstwie złożenia zapytania skierowanego do Producenta i po akceptacji przez strony szczegółowych warunków takiej umowy. Zawarcie oraz warunki takiej umowy uregulowane są odrębnymi postanowieniami lub ogólnymi warunkami handlowymi oferowanymi przez Producenta.

2.2 Producent zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony i dopuszcza możliwość zmiany i aktualizacji treści na niej dostępnych, a także do ograniczeń i zmian w jej funkcjonowaniu lub do czasowego bądź stałego wyłączenia.

2.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności, także opublikowanej na powyższej Stronie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz wszelkich narzędzi analitycznych. Korzystanie z powyższej Strony jest dobrowolne, podobnie jak ewentualne podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (mowa o obowiązkach ustawowych Właściciela).

2.4 Przedstawione zasady korzystania ze Strony podlegają prawu stanowionemu Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zasadach zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO oraz przepisy powiązane, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422), Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.), Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz.631 ze zm.). Wszelkie spory rozstrzygane będą na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. Niniejsze zasady korzystania ze Strony dostępne są w wersji elektronicznej na stronie WWW.KARANDELI.COM / WWW.KARANDELI.PL, która pozwala na ich zapisanie i utrwalenie.

2.5 Strona pozwala na publikację treści informacyjnych w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, francuski i włoski, a udostępniona Polityka Prywatności, Regulamin Strony i Ogólne Warunki Gwarancyjne na tejże Stronie sporządzono i udostępniono w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi, wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.

2.6 Za dzień wejścia w życie niniejszych warunków uznaje się dzień publikacji na Stronie.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

3.1 Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Prawidłowe korzystanie ze Strony jest warunkowane spełnieniem wymagań technicznych (takich jak: charakter urządzenia multimedialnego, specyfika dostępu do internetu, rodzaj przeglądarki i dedykowanych aktualizacji, obsługa plików cookies itd. itp.) Korzystanie ze Strony jest bezpłatne i winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, każdorazowo mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora oraz pozostałych użytkowników i osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony, jak i dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub wyłączenie przeglądarki internetowej.

3.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieaktualnych lub wadliwych danych w formularzu kontaktowym, jak i szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujacych przepisów prawa oraz postanowień niniejszych warunków.

3.3 W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: karandeli.contact@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, a także pisemnie pod adresem: KE Trade s.c., ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica. Do wszelkich zgłoszeń ustosunkujemy się w terminie do 30 dni kalendarzowych.

4. INFORMACJA O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

4.1 Na Stronie jako usługa elektroniczna funkcjonuje: formularz kontaktowy. Korzystanie z formularza kontaktowego jest nieodpłatne i wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych Użytkownika (Usługobiorcy): adres poczty elektronicznej. Usługa elektroniczna: formularz kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem. Korzystanie z formularza kontaktowego warunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych w zakresie celu, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej także na Stronie: WWW.KARANDELI.COM / WWW.KARANDELI.PL.

4.2 Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego ponosi odpowiedzialność za treści wysyłane za jego pośrednictwem. Informacja przekazana powinna być rzetelna oraz zawierać informacje zgodne z prawdą.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1 Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie jedynie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

6. KONTAKT

6.1 W razie jakichkolwiek pytań w relacji do oferty lub innych problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony, prosimy o kontakt z Właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: karandeli.contact@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, a także pisemnie pod adresem: KE Trade s.c., ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica.