POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej narzędzi analitycznych i  plików cookies.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

KE Trade s.c.
Adres: ul. Wschodnia 37, 97-310 Moszczenica, Polska
Adres do korespondencji: jak wyżej
e-mail:  karandeli.contact@gmail.com

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem: NIP:7712913858

 (Dalej zwana Administratorem)

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.Jednocześnie Administrator zastrzega, iż w przypadku gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zapytania lub zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie informacji zwrotnej lub zamówienia może być niemożliwe.

2. Zawieranie umów z Administratorem jest warunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymaganym zakresie. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest przez Administratora. Podanie danych osobowych może być także wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Cel, Podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (i w zakresie w jakim):

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której to dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest nieletnia).

2. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na Stronie Internetowej. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższym zestawieniem:

a. Kontakt

– Cel: Kontakt z Administratorem (w tym świadczenie usług drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku użycia Formularza Kontaktowego na Stronie, określa on, które dane są gromadzone w jego przypadku. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej.

– Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej.

– Okres przechowywania danych: Dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania, ma to miejsce, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie występują prawne zobowiązania do przechowywania danych, które by temu przeczyły.

b. Wykonanie umowy

– Cel: Wykonanie umowy (w tym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej) zawartej z Administratorem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

– Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

– Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy z Administratorem. Czas przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresu przechowywania danych handlowych i podatkowych)

c. Marketing

– Cel: Marketing

– Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

– Okres przechowywania danych: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

d. Marketing bezpośredni

– Cel: Marketing bezpośredni

– Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży produktów i usług

– Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

e. Ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

– Cel: Ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

– Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

– Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

f. Korzystanie ze Strony Internetowej i działania na rzecz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania

– Cel: Korzystanie ze Strony Internetowej i działania na rzecz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania

– Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Strony Internetowej

– Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

g. Analiza ruchu na Stronie Internetowej i statystyki

– Cel: Analiza ruchu na Stronie Internetowej i statystyki

– Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu analizy i statystyk ruchu na Stronie Internetowej celem funkcjonalności Strony Internetowej

– Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Dane osobowe, a odbiorcy zewnętrzni

1. Dla zachowania prawidłowej funkcjonalności Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawcy oprogramowania, hosting). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wymagane gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych na rzecz spełnienia obostrzeń Rozporządzenia RODO i chroniły prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

4. Dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– dostawcy usług technicznych, technologicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiający Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym funkcjonowanie jego Strony Internetowej (tacy jak: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

– dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (tacy jak: biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

– dostawcy usług przewozowych (tacy jak: firmy kurierskie, firmy transportowe, firmy spedycyjne), którzy zapewniają Administratorowi możliwość realizacji umowy, jeżeli w jej zakresie zlecono dostawę. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

– dostawcy usług umieszczonych na Stronie Internetowej z wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce Użytkownika Strony Internetowej pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na Stronie Internetowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook oraz Instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego ze Strony Internetowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej, w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług, niezależnie od tego, czy Użytkownik ma konto na Facebooku lub Instagramie i czy jest zalogowany do Facebooka lub Instagrama).

Youtube – który przynależy do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia -„Google”). Strona Internetowa Administratora wykorzystuje wbudowaną funkcję Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo dostawcy „Youtube”. Wykorzystywany jest tryb rozszerzonej ochrony danych, który według danych dostawcy usług zapisuje informacje o Użytkowniku tylko podczas odtwarzania filmów wideo. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania umieszczonych na stałe filmów wideo z Youtube operator używa plików cookie „Youtube” w celu gromadzenia informacji o zachowaniach Użytkowników. Zgodnie z informacjami serwisu „Youtube” służą one między innymi do zbierania statystyk wideo, do poprawy zadowolenia Użytkownika i do zapobiegania nadużyciom. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do jego konta po kliknięciu filmu wideo. Użytkownicy mają prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili Użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z serwisem YouTube. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w serwisie „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy usług pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

Google Maps – Strona Internetowa wykorzystuje Google Maps (API) firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia -„Google”). Google Maps jest serwisem internetowym służącym do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi spowoduje wyświetlenie naszej siedziby i ułatwia dojazd. Gdy Użytkownik odwiedza te podstrony, które zawierają mapę Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. adres IP) są przesyłane na serwery firmy Google w USA i tam zapisywane. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, jego dane są bezpośrednio powiązane z  jego kontem. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się tworzeniu profili Użytkowników, przy czym w celu skorzystania z niego należy skontaktować się z firmą Google. Warunki korzystania z Google można zaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html, dodatkowe warunki korzystania z Google Maps można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps.html Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): https://policies.google.com/privacy

Funkcje Profilowania na Stronie Internetowej

1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, które nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i istotnych zasadach na jakich ono funkcjonuje, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której to danych ono dotyczy, w tym o tzw. profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, Administrator informuje, iż może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej może być np. przesłanie propozycji handlowej, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby albo też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty na Stronie Internetowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej w ten sposób oferty i zawrzeć umowę z Administratorem.

2. Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie Internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. ofertę. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora przysługują następujące prawa:

– Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie Polityki Prywatności: Prawa osoby, której dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. Postanowienia ogólne

1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i Użytkownika.

3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach Użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony do ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez Użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z którą się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Instagram, Twitter i inne.

3. Cookies, możemy podzielić na dwa typy plików ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę Internetową:

– cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

– cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. Cookies, możemy podzielić na cztery typy plików ze względu na cel ich stosowania:

– niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej)

– funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę)

– analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej)

– marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę Internetową w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Strony Internetowej, takich jak portale społecznościowe

5. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla Użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

6. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:

– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

– dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies statystyczne)

– re-marketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

8. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

10. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy w każdej przeglądarce, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Są one dostępne pod następującymi linkami dla poszczególnych przeglądarek:

– Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy zapoznać się informacją na stronie:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=pl&answer=95647

– Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy zapoznać się informacją na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies.  Aby zmienić ustawienia należy zapoznać się informacją na stronie:

https://support.mozilla.org/pl/kb/Wlaczanie-i-wylaczanie-obslugi-ciasteczek

– Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy zapoznać się informacją na stronie:

http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

– Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy zapoznać się informacją na stronie:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

11. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na Stronie.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

13. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

14. Administrator zaznacza, iż może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

15. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

16. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy bowiem tylko niniejszej Strony Internetowej Administratora oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z jej używaniem.